《SSSS.GRIDMAN》新商品:新条茜&宝多六花APP闹钟

《SSSS.GRIDMAN》新商品:新条茜&宝多六花APP闹钟

        《SSSS.GRIDMAN》官方推出了一款APP闹钟应用,名字叫《SSSS.GRIDMAN ALARM -If your smile-》。近日公开了网站页面,页面内容以新条茜和宝多六花两个人的闹钟语音为主,并且以两人的住宿会为语音主题。同时画面是由TRIGGER负责的新立绘。APP预定夏季配信,价格也尚未公布。自从动画完结后,新条茜和宝多六花的周边就层出不穷,果然你官方也知道除了卖六茜贴贴以外都没啥可卖的啊(滑稽.jpg)
新条茜,宝多六花,SSSS.GRIDMAN,古利特
        CAST:
        宝多六花:宫本侑芽
        新条茜:上田丽奈
新条茜,宝多六花,SSSS.GRIDMAN,古利特
新条茜,宝多六花,SSSS.GRIDMAN,古利特